Gloria


2020

Embroideries on vintage cotton, 20x20 cm


Mark